สินเชื่อรถเรียกเงิน
ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติเร็ว ให้วงเงินสูงสุด 150%* ไม่ต้องมีคนค้ำ* บริการเซ็นเอกสารให้ถึงที่

สินเชื่อรถเรียกเงิน
ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติเร็ว ให้วงเงินสูงสุด 150%*
ไม่ต้องมีคนค้ำ* บริการเซ็นเอกสารให้ถึงที่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ รถเรียกเงิน โทร. 02 495 4555

  cqc cqcf
การโอนเล่มทะเบียน โอนเล่มทะเบียนรถยนต์ ไม่โอนเล่มทะเบียนรถยนต์
วงเงินอนุมัติสูงสุด (ของราคาประเมินรถยนต์) 150%* 120%*
อายุรถยนต์สูงสุด 14 ปี 20 ปี
ระยะเวลาผ่อนเลือกได้สูงสุดถึง 84 งวด
(ระยะเวลาการกู้ยืม 12-84 เดือน)
84 งวด
อัตราดอกเบี้ย แบบคงที่ แบบลดต้นลดดอก
ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน
หรือ 3.19% ต่อปี**
12% ต่อปี**
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ให้วงเงินสูง เน้นผ่อนยาว ดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดตลอดอายุสัญญา
๐ มีแผนที่จะปิดบัญชีก่อนครบอายุสัญญา
๐ เน้นจ่ายค่างวดแต่ละเดือนเกินกว่ายอดที่กำหนด

cqc cqcf
การโอนเล่มทะเบียน
โอนเล่มทะเบียนรถยนต์
การโอนเล่มทะเบียน
ไม่โอนเล่มทะเบียนรถยนต์
วงเงินอนุมัติสูงสุด
(ของราคาประเมินรถยนต์)
150%*
วงเงินอนุมัติสูงสุด
(ของราคาประเมินรถยนต์)
120%*
อายุรถสูงสุด
14 ปี
อายุรถสูงสุด
20 ปี
ระยะเวลาผ่อนเลือกได้สูงสุดถึง
84 งวด
(ระยะเวลาการกู้ยืม 12-84 เดือน)
ระยะเวลาผ่อนเลือกได้สูงสุดถึง
84 งวด
อัตราดอกเบี้ย
แบบคงที่ตลอดอายุสัญญา
อัตราดอกเบี้ย
แบบลดต้นลดดอก
ดอกเบี้ยเริ่มต้น
0.27% ต่อเดือน
หรือ 3.19% ต่อปี**
ดอกเบี้ยเริ่มต้น
12% ต่อปี**
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ให้วงเงินสูง เน้นผ่อนยาว ดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดตลอดอายุสัญญา
เหมาะกับคุณ
๐ มีแผนที่จะปิดบัญชีก่อนครบอายุสัญญา
๐ เน้นจ่ายค่างวดแต่ละเดือนเกินกว่ายอดที่กำหนด

คำเตือน กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6.47%-15.00% ต่อปี
*การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การกำหนดวงเงินสินเชื่อและเงื่อนไขการค้ำประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่ธนาคารกำหนด

**อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน หรือ 3.19% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อและเลือกระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 60 งวด
***ระยะเวลาการกู้ยืม 12-84 เดือน


ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยผ่อนชำระสินเชื่อรถเรียกเงิน
คำนวณจากรถยนต์ปี 2020

วงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (ต่อปี*) จำนวนเงินที่ต้องชำระ ระยะเวลาผ่อนชำระ ยอดชำระรายเดือน
100,000 3.19% 124,066.50 60 2,068

ตัวอย่าง เงินต้นที่ 100,000 บาท ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 60 งวด กับอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3.19% ต่อปี คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น 124,066.5 บาท และหารเฉลี่ย 60 งวดเท่าๆ กัน เท่ากับงวดละ 2,068 บาท (รวม VAT) ทุกเดือนจนครบสัญญา

 
icon1

สมัครออนไลน์

สมัครง่ายเพียงกรอกรายละเอียดดังนี้

 • รายละเอียดรถยนต์ ควรกรอกให้ตรงตามเล่มทะเบียนรถยนต์เพื่อความถูกต้อง
 • รายละเอียดสินเชื่อที่คุณสนใจ
 • วันและเวลาที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือติดต่อธนาคารสาขาที่คุณสะดวก
icon1

เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 3 ชม. หรือ ภายในวันและเวลาที่คุณเลือก ตามเวลาทำการของธนาคาร คือ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8:00-19:00 น. เพื่อนัดเข้าไปรับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ *หากตรงกับวันหยุดจะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป

icon1

รู้ผลอนุมัติเร็ว

ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมวงเงินที่คุณได้รับจริงภายใน 3 วันทำการ หลังได้รับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

icon1

รับเงิน

รับเงินภายใน 1 วันทำการ หลังได้รับการอนุมัติ และดำเนินการโอนเล่มทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 4 ชุด (ถ้ามี)
 • สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า 1 ชุด
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ที่ระบุเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน สำหรับโอนเงินกู้เข้าบัญชี 1 ชุด
นิติบุคคล / เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ / เกษตรกร
 • สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 4 ชุด (ถ้ามี)
 • สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า 1 ชุด
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองบริษัท / ใบประกอบวิชาชีพ
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หรือ ภงด.90/91 ปีล่าสุด
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ / รับรองการทำประโยชน์ / การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าที่ดิน เป็นต้น (เฉพาะเกษตรกร)

มีสัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล                   
มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป หรือไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่างวดสินเชื่อ
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ที่ยื่นขอสินเชื่อ

หมายเหตุ กรณีเป็นชาวต่างชาติจะต้องมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work Permit) หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 5 ปีขึ้นไป และต้องมีคนค้ำประกันสัญชาติไทยร่วมด้วย โดยจะรับพิจารณาเฉพาะสินเชื่อแบบโอนเล่มทะเบียนเท่านั้น

  1_08114624  

 

สินเชื่อรถเรียกเงิน คือ การขอสินเชื่อด้วยการใช้รถของคุณเป็นหลักประกัน และโอนเล่มทะเบียนรถของคุณให้เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร แต่คุณยังสามารถใช้งานรถได้เหมือนเดิม เหมาะสำหรับคนที่ต้องการผ่อนยาวๆ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ตลอดอายุสัญญา เริ่มต้นที่ 3.19%* - 8.50%* ต่อปี หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ที่ 6.00% - 15.00% ต่อปี

*ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.19%* ต่อปี เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ซื้อประกันคุ้มครองสินเชื่อและเลือกระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อไม่เกิน 60 งวด

 

     
 
1_08122333
ดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
คือ การคำนวณดอกเบี้ยที่คุณต้องชำระตลอดอายุสัญญาจากเงินต้นทั้งก้อน และนำดอกเบี้ยทั้งหมดไปรวมกับเงินต้น และหารเฉลี่ยตามจำนวนเดือนที่คุณตกลงทำสัญญาไว้ จะได้เป็นจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด
ตัวอย่าง เงินต้นที่ 100,000 บาท ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 48 งวด กับอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3.19% ต่อปี หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 12,760 บาท เมื่อรวมกับเงินต้นที่ 100,000 บาท และหารเฉลี่ย 48 งวดเท่าๆ กัน เท่ากับงวดละ 2,349 บาท(ไม่รวม VAT) ทุกเดือนจนครบสัญญา

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่นั้นเหมาะกับคนที่ต้องการผ่อนยาวๆ สบายๆ และจ่ายดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือนตลอดอายุสัญญา และในกรณีที่ต้องการปิดบัญชีก่อนกำหนดอายุสัญญาจะได้รับ

 • ส่วนลด 60% กรณีชําระค่างวดมาแล้วไม่เกิน 1/3 ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุในสัญญา
 • ส่วนลด 70% กรณีชําระค่างวดมาแล้วไม่เกิน 2/3 ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุในสัญญา
 • ส่วนลด 100% กรณีชําระค่างวดมาแล้วเกิน 2/3 ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุในสัญญา
 

สามารถขอสินเชื่อรถเรียกเงินได้ เพียงลูกค้ามีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารฯ กำหนด ก็สามารถนำรถยนต์ที่ปลอดภาระมายื่นขอสินเชื่อรถเรียกเงิน ได้โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

ลองมาประเมินความคุ้มค่า ด้วยการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายของบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด กับ สินเชื่อรถเรียกเงิน
2_08170235
บัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์
 • คิดอัตราดอกเบี้ยตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank Of Thailand) สูงสุดอยู่ที่ 16% ต่อปี
 • ใช้อัตราดอกเบี้ยสุงสุดในการคำนวณทั้งในกรณีที่กดเงินสดจากบัตร และการชำระขั้นต่ำ
3_08170236
บัตรกดเงินสด (สินเชื่อบุคคล)
 • มีอัตราดอกเบี้ยตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank Of Thailand) สูงสุดอยู่ที่ 25% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสูง และคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันนับตั้งแต่กดเงินสดออกมา
หากเรามาดูกันที่อัตราดอกเบี้ยรถเรียกเงินแบบโอนเล่ม ที่เริ่มต้น 3.19%* ต่อปีแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรือ เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 6.00% ต่อปี ซึ่งหากเปรียบเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่นๆ จะเห็นอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน เท่านี้ก็พอจะเห็นแล้วว่า สินเชื่อแบบไหนจะช่วยลดภาระด้านดอกเบี้ยให้กับคุณมากกว่ากัน

นอกจากเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันแล้ว ยังมีเรื่องของระยะเวลาผ่อนชำระของสินเชื่อรถเรียกเงินที่ให้เลือกได้สูงสุดถึง 84 งวด ซึ่งเมื่อเทียบกับสินเชื่อส่วนบุคคลจะผ่อนได้ไม่เกิน 60 งวด จึงทำให้คุณมีภาระในการผ่อนต่อเดือนที่น้อยลง เพราะอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า และระยะเวลาการผ่อนที่ยาวขึ้นนั่นเอง

*ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.19%* ต่อปี เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ซื้อประกันคุ้มครองสินเชื่อและเลือกระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อไม่เกิน 60 งวด

กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ สินเชื่อรถเรียกเงิน